برگزاری همایش های تخصصی

فعالیت های تجاری (B2B Center)

نمایشگاه بین المللی" ایران سبز" در تاریخ 12 تیر ماه برگزار نخواهد شد.

نمایشگاه بین المللی" ایران سبز" در تاریخ 12 تیر ماه برگزار نخواهد شد.

نمایشگاه بین المللی" ایران سبز" در تاریخ 12 تیر ماه برگزار نخواهد شد.

نمایشگاه بین المللی" ایران سبز" در تاریخ 12 تیر ماه برگزار نخواهد شد.

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

khazar Eurasia Exhibition & Trade Company

khazar Eurasia Exhibition & Trade Company khazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Companykhazar Eurasia Exhibition & Trade Company

More ...

Exhibition services

Contact Us

Khazar Eurasia Exhibition & Trade Company

Address: Unit 202, No.48, Khoramshahr St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran

Phone:

+98 21 88741913

+98 21 88765403

Fax:

+98 21 88760725

Telegram:

+98 935 1092874